Zasady reklamacji

Możesz złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta. Masz prawo reklamować produkt kupiony w sklepie mkfoamkolo.pl w ciągu 2 lat od dnia wydania towaru. Reklamacje możesz złożyć w dowolnej formie, ale dla Twojego komfortu przygotowaliśmy formularz reklamacji online znajdujący się poniżej. Do reklamacji możesz załączyć dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji, które przyspieszą proces analizy zdarzenia. Paragon fiskalny lub faktura nie jest konieczny do zareklamowania produktu, choć znacznie to ułatwia. To jeden z wielu dowodów nabycia towaru w danej cenie. Inne to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej czy kredytowej, e-maile. Ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od jej dostarczenia. W razie zmiany podanych danych kontaktowych w trakcie rozpatrywania reklamacji, prosimy o powiadomienia nas o tym.

Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową, możesz złożyć reklamację, w której określisz swoje żądanie, dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową – przez naprawę lub wymianę – lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków – przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. W przypadku reklamacji dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim go nabyłeś. Wybór pomiędzy wymianą a naprawą należy do Ciebie. Jeżeli jednak spełnienie Twojego żądania jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla nas, to możemy: wymienić towar – zamiast go naprawić, naprawić towar – zamiast go wymienić. Jeśli nie udało nam się naprawić lub wymienić towaru, a towar nadal jest niezgodny z umową lub oświadczyliśmy, że nie naprawimy lub nie wymienimy towaru w rozsądnym czasie, masz prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Powinniśmy zwrócić Tobie kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Ciebie o obniżeniu ceny. W przypadku uznania żądania zwrotu pieniędzy, zwrot zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej zostało opłacone zamówienie.

W przypadku, gdy jesteś konsumentem (osobą fizyczną) koszt dostarczenia Produktu ponosimy my. W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z o.o., fundacją lub stowarzyszeniem, które nabywają towary, przedsiębiorcą, dla którego zakup ma charakter zawodowy koszt dostarczenia produktu ponosisz ty.

Jeżeli powstałe nieprawidłowości dotyczą:

 • Drobnych produktów typu: kołdry, poduszki, pościele, ochraniacze, po złożeniu przez Ciebie reklamacji i wstępnej ocenie naszego pracownika, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszego procesu reklamacyjnego.
 • Łóżka lub materaca reklamacja rozpatrywana jest przez serwis producenta w miejscu, w którym przebywa zakupiony przez Ciebie towar.

  Wypełnij wszystkie pola oznaczone *

  Adres mailowy, z którego zostało złożone zamówienie.
  9 liter (numer w postaci samych liter przysłany w mailu z potwierdzeniem zamówienia).
  Prosimy o podanie nazwy reklamowanego produktu, znajdującej się w potwierdzeniu zamówienia.
  Prosimy o przedstawienie informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
  Prosimy o przesłanie zdjęcia, prezentującego nieprawidłowość.

  Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest firma EXPERT Daniel Sołtys wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: Niebylec 110, 38-114 Niebylec i adres do doręczeń: ul. Hanasiewicza 6a, 35-103 Rzeszów, NIP: 8191575269, REGON: 180382393 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected]. Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny został zrealizowany w momencie składania zamówienia w sklepie internetowym mkfoamkolo.pl.

  Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji?

  Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • Ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów.
  • Umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje, dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu, dotyczącym udzielenia gwarancji.

  Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje, dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

  • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
  • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
  • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.